TR | EN
Bölüm SWOT Analizi

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü

SWOT Analizi

Güçlü Yönler

G/01 Genç ve bilgili bir kadroya sahip olması

G/02 Samimiyet ve öğrenci odaklı olması.

G/03 Yabancı dil eğitimi, alan geçerliliği her zaman yüksek bir branş olması.

G/04 Eğitim kalitesinin yüksek olması.

G/05 İngilizce öğretim yapılması, bir "dil" bölümü olması ve “Lingua Franca” olan İngilizceyi zaten bilen ve bölümde de geliştirmeye devam eden öğrencilerin hem alanda hem de öğretmenlik anlamında daha da iyi olmalarına katkı sağlaması, öğrencileri yetiştirmesi ve geliştirmesidir.

G/06 İngilizce öğretim yapılması sebebiyle bölümümüzün hitap ettiği ve takip ettiği alan sadece Türkiye/yurt içi değil aslında Dünya olması ve global çerçevede bir bölüm olması.

G/07 Alanında uzman ve çok özverili akademik kadro ile (eleman eksikliğinde dışarıdaki üniversitelerden gelen ve ders veren uzman hocaların da katılımıyla) derslerin yürütülmesi ve ortaya başarılı bir sonuç çıkmasıdır.

G/08 Bölümümüz öğrenci merkezli olması ve öğrencilerimizin kendi kendilerine de çok şey başarabilecekleri bir alan olması diğer bölümlerden farklı kılan en önemli etkenlerden birisidir.

G/09 Öğrenciler tarafından tercih edilen bir bölüm olması,

G/10 Eğitim öğretim programlarında aktif eğitim uygulamalarına önem verilmesi

G/11 Fakültenin fiziki altyapısı, teknolojik donanımı, zengin bilgi kaynaklarına sahip kütüphanesi ve laboratuvarları ile eğitim için elverişli ortam oluşturmuş olması

G/12 Korona virüs Salgını (Covid-19) Sürecinde; derste öğretim teknolojileri aktif olarak kullanılmakta, dönem başında öğrenciler dersle ilgili izlence ile hedeften haberdar edilmekte, sınavlar öğretim elemanı tarafından objektif şekilde değerlendirilmekte ve sınav sonrası öğrencilere geri bildirim verilmektedir. 

G/13 Bölüm ve Fakültede; personel arasında iş birliği olması, kurum içi haberleşme araçları yeterli olması ve çalışanların kuruma aidiyet duygusunun fazla olması

G/14 Öğrencilerin bölümden memnuniyet düzeyi, danışmana veya derslerinin hocalarına ulaşabilme ve öğrencilerin hocalarla iletişim kurmaya çalıştığınızda hocanın/danışmanının makul bir sürede (<3 gün) cevaplaması.

Zayıf Yönler

Z/01 Yetersiz öğretim üyesi sayısı

Z/012Akademik ve idari eleman azlığı.

Z/03 İmkân ve fırsat azlığımız: Derslik sayımız ve yeni bilgisayar vb. araç alımımızın sınırlı olması

Z/04 İmkân kısıtlığından dolayı çok fazla dışarıya dönük, proje bazlı aktiviteler, etkinlikler vs imkan sağlayamıyor olması diyebiliriz.

Z/05 Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısının fazla olmasının, eğitim-öğretim faaliyetlerinin etkinliğini azaltması

Z/06 Yıllar itibariyle artan öğrenci sayısının öğretim elemanlarının akademik ve danışmanlık yükünü arttırıcı etken olması

Z/07 Korona virüs Salgını (Covid-19) Sürecinde: kültürel etkinliklerin yeterliliği ve ÖBS sistemi üzerinden (çevrimiçi) öğretimin sürdürülmesi

Z/08 Akademik kadro eksikliğinden dolayı artan iş yükü sebebiyle fakültede araştırma ve yayın yapmaya yeterli zaman ayırabilme

Z/09 Daha fazla olanak ve uluslararası iş birliği sağlanmalı

Fırsatlar

F/01 Ülkenin gereksinimlerini sağlayacak insan gücü yetiştirme kapasitesine sahip bir bölüm olması

F/02 Kaliteli eğitim sağlaması.

F/03 Farklı eğitim koşullarına uyum sağlayabilen, kendini geliştiren dil öğretmenleri yetiştirmesi. 

F/04 Bölümümüzün global bir bölüm olması ve İngilizce dil öğretimi bölümü olmasından kaynaklı ve Türkiye'de de belli derecedeki

F/05 iyi öğrencilerin de bölümümüzü tercih etmesi sebebiyle temelinin sağlam olması

F/06 Bölümümüzün öğrencilere gelecekte hem iyi bir öğretmenlik kariyeri sunması hem de öğretmenlik alanında devam etmek istemeyen öğrencilere de çeşitli alanlarda iş imkânı sağlayacak donanımda çok yönlü yetiştirmesi.

F/07 Yine bölümümüzde bulunan ve bölümümüzden mezun olan öğrencilerimizin diğer bölümlere kıyasla daha özgüvenli ve daha girişken olması, (tüm Dünya'daki her kaynağı birinci elden okuyup, anlayıp takip edebilecek yenileri vardır en başta, yine bu araştırma becerileri de bölümümüzde kendilerine de ayrıca aşılanmaktadır).

F/08 Öğrencilerimiz ve mezunlarımız yurt dışında da aldıkları eğitim ve bilgi birikimi sayesinde kendilerine diğer bölümlere kıyasla kariyer ve eğitim imkânı bulabilirler.

F/09 Yüksek atanma oranı, öğretmenlik mesleği için sahaya donanımlı mezunlar vermesi

F/10 Bölümün mezunlarına, birçok fakülteye kıyasla daha iyi ve daha çok istihdam olanakları sunması ve buna bağlı olarak fakültenin tercih edilme sayısının artırması

F/11 Bölümün okullar ile arasındaki iş birliği imkânı, fakülte paydaşları ile ilişkilerinin olgunlaşmasına olanak sağlaması

Tehditler

T/01 Ülkenin genel eğitim politikası

T/02 Teknolojik donanımın azlığı.

T/03 Öğretim elemanları arasındaki iş birliğinin gelişmeye ihtiyacı var.

T/04 Üniversitedeki ve bölümdeki yetersiz olanaklar: kütüphane olanaklarının azlığı, yetersiz uluslararası iş birliği,

T/05 Okul deneyimi ve Öğretmenlik uygulaması dersleri kapsamında uygulama dersleri kapsamında bu derslerin gerekliliklerini karşılamakta zorlanılması: staj için formasyonu olan mentor öğretmen bulamama, bu dersleri yürütebilecek her bir hocanın/danışmanın alabileceği maksimum öğrenci sayısı ile bölümdeki akademik eleman sayılarının eşleşmemesi ve haliyle daha yüksek kalitede işlenebilecek derslerin daha birebir ve aynı şekilde her bir öğrenciyle daha uzun zaman zaman harcanması gereken derslerde, iş yükü sebebiyle Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğrencilere ve uygulamaların izlenmelerine/takibine ve öğrenciye verilecek dönütlere kısıtlı zaman ayırılabilmesi (özellikle uygulama dersleri kapsamında akademik personel eksikliği).

T/06 İngilizce Öğretmenliği bölümünün ihtiyaç duyulduğundan fazla sayıda olması ve kalabalık sınıflar oluşması ve dolayısıyla bu durumun nitelikli öğrenci yetişmesine engel teşkil etmesi

T/07 Fakültelere ve bölümlere sağlanan mali kaynakların yeterli olmaması