TR | EN
Program Kazanımları

YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ

İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Program Kazanımları

 • Alanıyla ilgili sahip olduğu bilgi ve becerileri yasal ve etik kurallar çerçevesinde mesleğinde ve günlük yaşantısında kullanır.

 • Bilişim teknolojileri ve eğitimde internet ve teknolojinin kullanımı hakkında bilgi sahibidir ve bu bilgiyi etkin bir şekilde İngilizce öğretiminde kullanabilir       

 • Bireyin kendisini geliştirme amacıyla İngilizce öğretimi alanı ile ilgili bilimsel yayınları takip edebilir ve ilgili kongre, sempozyum ve toplantılara katılabilir.    

 • Bireyler arası öğrenme farklılıkları bulunduğunun bilincinde olarak dil öğretim yöntem ve tekniklerini kullanabilir.

 • Dil öğrenmeye ilişkin kavram ve süreçleri anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi öğretim süreçlerinde kullanabilir.

 • Dil öğretiminde hedef dilin kültürünün de önemli olduğunun farkındadır ve kültürü yansıtacak kısa öykü, şiir, roman vb. edebi eserleri beceri öğretiminde kullanabilir.        

 • Dil öğretiminde içsel ve dışsal motivasyonun farkında olarak bu motivasyon türlerini olumlu şekilde kullanabilir.     

 • Günlük ve mesleki hayatta karşılaşabilecekleri farklı ortamlarda yabancı dilde sözel iletişim kurabilme becerisine sahiptir.                

 • Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları yabancı dildeki farklı yazılı metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerilerine sahiptir.       

 • Günlük ve mesleki hayatta karşılaşacakları yabancı dildeki farklı sözlü metinleri anlama, yorumlama ve değerlendirebilme becerilerine sahiptir.       

 • Günümüz, çağdaş İngilizce öğretim yöntem, teknik ve teorilerini özümser ve bunları tam ve doğru şekilde uygulayabilir.

 • İngilizce ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zekâ türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alır.

 • İngilizce öğretimiyle ilgili kavram, terim, yöntem, teknik, ilke ve kuramları tanımlar.

 • İngilizce Öğretmenliği alanındaki bilimsel kavram ve yöntemleri değerlendirebilme, uygulayabilme ve yorumlayabilme becerilerine sahiptir.

 • İngilizceyi uygun ve akıcı bir şekilde konuşarak resmi ve resmi olmayan ortamlarda sunu yapabilir.       

 • İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi İngilizce öğretiminde kullanabilir.

 • Öğrenci düzeyine yönelik otantik İngilizce öğretim materyal hazırlayabilir.

 • Öğrenci ve içerik düzeyine uygun İngilizce öğretimi için ölçme ve değerlendirme araçları geliştirebilir.

 • Öğrencilerin etkili öğrenme stratejileri geliştirmelerine uygun eğitim ortamı hazırlayabilir.

 • Var olan materyali öğrenci bilgi ve hazır bulunuşluk düzeyine uyarlayabilir ve İngilizce öğretiminde kullanabilir.

 • Yabancı dil öğretimi temel alanları hakkında bilgi sahibidir ve eğitim süresince bunlardan yararlanarak eğitimsel gelişimi sağlayabilir.

 • Yabancı dil öğretiminde, öğrencilerinin İngilizce dilbilgisi, söz dağarcığı, dinleme becerisi, okuma, yazma ve konuşma becerisini doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilir.       

 • Yazma sürecini etkili olarak kullanarak farklı türde metinler oluşturabilir.